Minerální hnojiva

Minerální hnojiva

Minerální hnojiva umožňují nahradit živiny, které ubývají z půdy díky sklizni, vyplavování, smyvem a dalšími chemickými či biologickými procesy. Uvedené ztráty musí být pravidelně nahrazovány hnojením, protože uvolňování živin z primárních minerálů nebo humusu nestačí k zajištění potřeby živin pěstovaných rostlin.

Nesprávné, nevhodné nebo dokonce špatné používání minerálních hnojiv neprospívá ani rostlinám a půdě, a proto ani člověku.

 1. Minerální hnojiva dusíkatá

Do skupiny dusíkatých hnojiv zařazujeme všechny dusíkaté sloučeniny v minerální i organické formě, v tuhém i kapalném skupenství, které rostlinám poskytují dusík jako živinu a jsou podle obsahu tohoto prvku také oceňována.

Rozdělení N hnojiv

 1. s dusíkem nitrátovým (ledkovým, dusičnanovým; NO3-),
 2. s dusíkem amonným a amoniakálním (NH4+, NH3),
 3. s dusíkem amidovým (organickým; NH2-),
 4. s dusíkem ve dvou i více formách (NH4+, NO3-, NH2-),
 5. pomalu působící.

Dusíkatá hnojiva s dusíkem nitrátovým (ledkovým, dusičnanovým; NO3-)

Základní sloučeninou tohoto hnojiva je Ca(NO3)2 . 4H2O.

Ledek vápenatý obsahuje 15,5 % N, 20 % Ca a 1,5 % N-NH4+. Dodává se většinou ve formě šedobílých granulí o velikosti 1 - 5 mm. Je silně hygroskopický, vyžaduje skladování v uzavřených obalech, v suchých prostorách s malou výměnou vzduchu. Je fyziologicky zásaditým hnojivem.

Vzhledem ke svým vlastnostem je vhodný k aplikaci na list během vegetace. Proto se používá v menších dávkách (25 - 50 kg.ha-1 dusíku) zvláště na lehkých půdách, kde anion NO3- může být snadno vyplaven z půdního profilu. Je vhodný k přihnojování ozimů na jaře, cukrovky, brambor, řepky, kukuřice. Doporučuje se na všechny půdy, zejména kyselejší, kde příznivě působí svým alkalickým účinkem a je navíc i zdrojem vápníku. Po aplikaci ho není nutno zapravovat do půdy.

Dusíkatá hnojiva s dusíkem amonným a amoniakálním (NH4+, NH3)

Síran amonný (NH4)2SO4 obsahuje podle normy minimálně 20,3 % N.

Síran amonný se v půdě rychle rozpouští v půdním roztoku a vstupuje do výměnných reakcí s kationty kapalné i tuhé půdní fáze. Značná část kationtů NH4+ přechází do půdního sorpčního komplexu výměnou za jiné kationty. Snižuje se tím pohyblivost iontů NH4+ a tím možnost vyplavení v humidnějších podmínkách. Ve vodě je dobře rozpustný, částečně hygroskopický (je třeba ho skladovat v suchu). Zemědělcům je dodáván jako krystalický nebo granulovaný.

Síran amonný je fyziologicky i chemicky kyselý. Je vhodný ke všem plodinám na neutrálních půdách. Rychlost nitrifikace NH4+ po hnojení síranem amonným je mnohem pomalejší oproti jiným hnojivům, proto je vhodným hnojivem k základnímu hnojení i na podzim. Hodí se k plodinám, které snáší kyselou reakci (brambory, oves, žito, pohanka). Protože obsahuje síru, je zvlášť vhodný k brukvovitým (řepka, hořčice) a siličnatým rostlinám (chmel, cibule, česnek aj.).

Dusíkatá hnojiva s dusíkem amidovým (organickým; NH2-)

https://www.ovosadba.cz/mocovina-2-5kg/

Močovina (CO(NH2)2) je amid kyseliny uhličité (karbamid). Obsahuje 46 % N a je nejkoncentrovanějším tuhým dusíkatým hnojivem. Vyrábí se granulovaná ve formě lesklých bílých granulek syntézou čpavku a oxidu uhličitého.

Dobře se rozpouští ve vodě, po zapravení do půdy se pomocí enzymu ureázy urobakterií, plísní a rostlinných zbytků hydrolyticky štěpí (v teplých a vlhkých podmínkách trvá 3 - 7 dnů) na uhličitan amonný, popř. až na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

Protože uhličitan amonný je hydrolyticky zásaditá sůl, vzniká v půdě v nejbližším okolí granule močoviny dočasně alkalické prostředí. Vznikající amonné sloučeniny a iont NH4+ je půdou sorbován a je buď přímo zdrojem dusíku pro rostlinu, nebo za vhodných podmínek je rychle oxidován nitrifikačními bakteriemi až na dusičnany. Tím se prostředí okyseluje.

Močovina se používá k předseťové přípravě půdy ke všem plodinám a na všech půdách s výjimkou půd písčitých a kyselých. Je možno s ní hnojit do krátkodobé zásoby na půdách středních a těžších. Je vhodná i k postřiku na list v koncentraci 9 – 12 % k obilninám, 8 % k bramborám. Lze ji aplikovat i do závlahové vody.

Při povrchové aplikaci močoviny, zvláště v období velkého sucha, může dojít ke ztrátám dusíku těkáním (volatilizací). Vysoké dávky močoviny ovlivňují klíčivost semen. Důvodem je vysoká koncentrace NH3, změna pH, toxicita biuretu, akumulace NO3-. Na půdách extrémně těžkých, biologicky málo činných a na půdách silně alkalických močovina není vhodná.

Dusíkatá hnojiva s dusíkem ve dvou i více formách (NH4+, NO3-, NH2-)

Tato hnojiva jsou univerzálnější, vhodná jak k předseťové přípravě, tak i na list během vegetace. Mají většinou vyšší koncentraci dusíku, jeho účinnost je vysoká.

Je to všestranně použitelné dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % N, z poloviny v amonné a z poloviny v nitrátové formě. Je tvořeno směsí dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 - 5 mm. Je hygroskopický, proto je nutná ochrana před navlhnutím.

Složení hnojiva umožňuje jeho použití jak před setím nebo výsadbou plodin, tak i k přihnojování během vegetace. Na středních a těžších půdách je možná aplikace i při předseťové přípravě. Je vhodný pro většinu polních i zahradních plodin na půdy kyselejší.

LAD vzniká granulací směsi NH4NO3 s dolomitickým vápencem. Obsahuje 27,5 % N, polovinu amonného, polovinu nitrátového. Dodává se v granulích skořicové barvy, balený i volně ložený. Navíc obsahuje 2,9 % MgO.

V půdě působí alkalicky. Používá se k základnímu hnojení i k přihnojování během vegetace. Je vhodný pro všechny plodiny i půdy. Předně by se měl používat na půdách s deficiencí hořčíku a hodnotou pH pod 6.

 1. Minerální hnojiva fosforečná

Fosforečná hnojiva jsou chemické látky, které obsahují hlavní živinu fosfor buď ve formě přímo rostlinám přístupné, nebo ji poskytují až po uvolnění v půdě.

Významným kvalitativním ukazatelem těchto surovin může být obsah těžkých kovů, zejména kadmia. Mleté fosfáty se při výrobě fosforečných hnojiv zpracovávají buď mechanicky, chemicky nebo termicky a podle toho hlediska na:

Hnojiva s fosforem rozpustným ve vodě

 Vyrábí se z přírodních fosfátů rozkladem kyselinou sírovou.

Superfosfát práškový s obsahem 18 a 19 % P2O5 je bělavě šedý až šedohnědý prášek, kyprý, typicky nakyslého zápachu. Má být mírně navlhlý, ale nemazlavý, nesmí se spékat.

Superfosfát granulovaný s obsahem 19 % P2O5 tvoří šedé až šedohnědé granule o velikosti 1 – 4 mm. Vyrábí se z vyzrálého práškového superfosfátu, který se při granulaci neutralizuje amoniakem. Při manipulaci je granulovaná forma ekonomicky výhodnější, hygieničtější a má větší účinnost.

 1. Minerální hnojiva draselná

Draselná hnojiva jsou látky, v nichž je oceňován draslík jako hlavní živina. Kromě draslíku mohou tato hnojiva obsahovat určité množství jiných biogenních prvků (Mg, Ca, B aj., z užitečných Na, Cl aj.).

Suroviny pro výrobu draselných hnojiv pocházejí z přirozených ložisek draselných solí, která vznikla odpařováním mořské vody. Opakovaným přítokem další vody se soli zahušťovaly a krystalizovaly. Průmyslová draselná hnojiva se vyrábějí rozemletím a rozpouštěním nízkoprocentních surových solí a následnou flotací.

Koncentrovaná draselná hnojiva se dělí na chloridový a síranový typ.

Chloridový typ draselných hnojiv

V podstatě jsou to technické soli KCl s obsahem 60 % K2O, Celkový obsah chlóru se pohybuje kolem 48 %, neobsahuje žádné doprovodné soli.

Draselné soli jsou téměř univerzálním draselným hnojivem používaným ke všem plodinám na všech půdách s výjimkou rostlin citlivých na chlór a těžkých jílovitých půd náchylných ke kornatění. Lze je použít jak při předseťové přípravě, tak při orbě. Draselné soli se používají jako komponenty do kombinovaných hnojiv.

Draselná sůl je dodávána jako krystalická, granulovaná nebo prášková.

https://www.ovosadba.cz/draselna-sul-25kg/

Síranový typ draselných hnojiv

https://www.ovosadba.cz/siran-draselny-3kg/

Síran draselný vzniká podvojnými reakcemi mezi KCl a MgSO4. Je to bílý až našedlý prášek s obsahem 50 % K2O. Obsah chlóru nemá překročit 2 %. Používá se k plodinám citlivým na chlór jako je tabák, chmel, vinná réva. Používá se při předseťové přípravě nebo do krátkodobé zásoby také při hnojení brambor a některých zelenin. V granulované formě obsahuje 40 % K2O.

 1. Minerální hnojiva vápenatá

Používají se jako hnojiva pro zlepšení vlastností půdy a tím na vytvoření příznivých podmínek nejen pro výživu rostlin vápníkem, ale i pro výživu ostatními živinami.

Zdrojem vápníku pro výrobu vápenatých hnojiv jsou vápenaté a hořečnatovápenaté horniny, které v přírodě vznikly většinou až sekundárně z vápníku uvolněného z minerálů magmatického původu. Dalším zdrojem vápenatých hnojiv jsou odpadní hmoty průmyslu, jako jsou saturační kaly, cementárenské prachy, fenolové vápno ap.

Vápenaté hmoty se používají ke hnojení buď přímo (popř. po mechanické úpravě), nebo ve formě hnojiv vyrobených chemickým procesem (pálení vápenců, hašení páleného vápna apod.).

Kvalita vápenatých hnojiv je potom závislá na formě vápenatého hnojiva a jemnosti mletí (hrubě mleté 1-2 mm, jemně mleté 0,20 - 0,63 mm, velmi jemně mleté 0,04 - 0,09 mm).

Podle vazby vápníku rozdělujeme vápenatá hnojiva takto:

 1. s uhličitanovou formou vápníku (CaCO3),
 2. s žíravou formou vápníku (CaO, Ca(OH)2),
 3. se síranovou formou vápníku (CaSO4),
 4. s křemičitanovou formou vápníku (Ca2SiO4).

Vápenatá hnojiva s uhličitanovou formou vápníku

Uhličitanové formy vápníku jsou ve vodě nepatrně rozpustná (v 1 litru vody 13 mg CaCO3), dobře však již ve slabých kyselinách. Rozpustnost může být značně ovlivněna chemickým složením a jemností mletí. Vápník z uhličitanových hnojiv působí na změnu půdní reakce pozvolněji, ale účinek má dlouhodobější.

 • Mleté vápence

Vyrábí se drcením, mletím a proséváním vápenatých hornin nebo naplavenin. Podle obsahu příměsí je různá barva výrobku. O kvalitě rozhoduje obsah vápníku, jemnost mletí a chemické složení. Se stoupající jemností mletí se zvyšuje celkový povrch rozemletých částic a tím i jeho styk s půdním prostředím, rozpustnost a účinnost.

Podle obsahu CaCO3 rozeznáváme vápence vysokoprocentní (nad 90 % CaCO3), vápence střední kvality (80 - 90 % CaCO3), vápence nízkoprocentní (60 - 70 % CaCO3).

Mezi mleté vápence řadíme také vápenec dolomitický (vápenec s obsahem MgCO3 nad 10 %). Jedná se vlastně o jemně mletý uhličitan hořečnato-vápenatý CaMg(CO3)2, nebo o CaCO+ MgCO3.

Podle obsahu MgCO3 rozlišujeme následující druhy:

 1. vápenec (0 - 10 % MgCO3),
 2. dolomitický vápenec (10 - 23 % MgCO3),
 3. vápenatý dolomit (23 - 41 % MgCO3),
 4. dolomit (41 - 46 % MgCO3).

https://www.ovosadba.cz/vyhledavani/?string=dolomit

 1. Minerální hnojiva hořečnatá

V sortimentu povolených hořečnatých hnojiv se nacházejí jednak hnojiva čistě hořečnatá, kterých je zde ovšem poměrně malý počet, protože se počítá s hořčíkem i v ostatních hnojivech, především draselných a vápenatých. Ve snaze řešit deficit hořčíku v půdách je tento prvek přidáván i k dalším hnojivům, zejména dusíkatým. Proto se v posledních letech objevuje v seznamu řada hnojiv kapalných, která jsou v kombinaci s dusíkem určena speciálně pro listovou aplikaci.

Obsahuje 25 % MgO. Čistý se sice netěží, ale je složkou tvrdé soli, z níž se získává flotací. Dováží se k nám z Německa v granulované a práškové formě. Ve vodě je dobře rozpustný, proto je vhodný k základnímu hnojení i přihnojování během vegetace. Reaguje fyziologicky kysele, doporučuje se tedy na půdy neutrální až zásadité.

 • Hořká sůl (MgSO. 2H2O, Bittersalz)

https://www.ovosadba.cz/horka-sul-2-5kg/

https://www.ovosadba.cz/tekuta-horka-sul-1l/

Získává se překrystalizováním kieseritu na síran hořečnatý. Dováží se k nám z Německa s obsahem 16,5 % MgO. Jedná se kvalitativně o nejčistší výrobek, velmi rychle se rozpouští ve vodě a z tohoto důvodu je vhodným hnojivem pro listovou aplikaci. Doporučuje se postřik 5% roztokem. Je možná kombinace s kapalnými hnojivy (DAM-390, NP roztoky) podle doporučení výrobce. Jedná se o listové hnojivo s okamžitým účinkem.

 1. Minerální hnojiva vícesložková

Tvoří skupinu hnojiv, která obsahují dvě a více hlavních živin. Podle jejich počtu se dělí na dvousložková, třísložková a vícesložková. K nejdůležitějším vlastnostem vícesložkových hnojiv patří obsah přijatelných živin a jejich vzájemný poměr.

Výhodou u těchto hnojiv je rovnoměrné zastoupení živin v granuli, umožňující stejnoměrnou aplikaci, mají příznivé fyzikální vlastnosti, odpadá míchání jednoduchých hnojiv, obsahují méně škodlivého balastu. Používání vícesložkových hnojiv je ekonomicky výhodnější. Jedinou nevýhodou je konstantní poměr živin, který je možno napravit výrobou hnojiv s různými obsahy a poměry živin.

Hnojiva vícesložková se mohou dělit na pevná, kapalná, s obsahem mikroelementů apod. Příkladem pevného dvousložkového hnojiva je AMOFOS s obsahem fosforu a dusíku, pevného třísložkového například CERERIT NPK a mezi dvousložková kapalná patří např. NP a NK roztoky.

https://www.ovosadba.cz/vyhledavani/?string=cererit

https://www.ovosadba.cz/vyhledavani/?string=npk

 

 

Zdroj:

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=71353&fbclid=IwAR3ukOysWN2YtpACEgi71nrlLUiZLcOdE-bF7jbnQ178q6Ci-AsTTdEexR8